ยต[micro]electronics info - GM862 http://www.uelectronics.info/taxonomy/term/537/0 en Interfacing Telit GM862 GPS module with an Arduino http://www.uelectronics.info/interfacing-telit-gm862-gps-module-arduino <p>Telit GM862 is a GPRS + GPS module with simple AT-based communication protocol. You can connect it to the Arduino in easy way.<br /> <img src="http://www.uelectronics.info/./sites/uelectronics.info/files/images/gm862.jpg" alt="" title="" class="image image-_original" width="400" height="285" /></p> <p><a href="http://www.uelectronics.info/interfacing-telit-gm862-gps-module-arduino" target="_blank">read more</a></p> http://www.uelectronics.info/interfacing-telit-gm862-gps-module-arduino#comments ATMEL AVR Arduino GM862 GPS Telit Mon, 25 May 2009 19:36:13 +0000 admin 674 at http://www.uelectronics.info