ยต[micro]electronics info - AT90USB http://www.uelectronics.info/taxonomy/term/475/0 en Teensy and Teensyduino http://www.uelectronics.info/teensy-and-teensyduino <p>The Teensy is an USB development system, based on AT90USB162 AVR.<br /> <img src="http://www.uelectronics.info/./sites/uelectronics.info/files/images/teensy_2.jpg" alt="" title="" class="image image-_original" width="400" height="230" /></p> <p><a href="http://www.uelectronics.info/teensy-and-teensyduino" target="_blank">read more</a></p> http://www.uelectronics.info/teensy-and-teensyduino#comments ATMEL AVR Arduino AT90USB USB Mon, 06 Jul 2009 10:27:56 +0000 admin 717 at http://www.uelectronics.info AVRopendous http://www.uelectronics.info/avropendous-0 <p>Development Platform for the Atmel AT90USB162 and AT90USB82 USB AVR Microcontrollers.</p> <p><a href="http://www.uelectronics.info/avropendous-0" target="_blank">read more</a></p> http://www.uelectronics.info/avropendous-0#comments ATMEL AVR AT90USB AVR development USB Sat, 07 Feb 2009 11:39:17 +0000 admin 581 at http://www.uelectronics.info