ยต[micro]electronics info - AES http://www.uelectronics.info/taxonomy/term/419/0 en Two algorithms for an AVR http://www.uelectronics.info/two-algorithms-avr <p>If you need to protect your data, here is two things you'll need: The CRC algorithm and the Rijndael (AES) cipher.<br /> <img src="http://www.uelectronics.info/./sites/uelectronics.info/files/images/a5_cipher.png" alt="" title="" class="image image-_original " width="266" height="157" /></p> <p><a href="http://www.uelectronics.info/two-algorithms-avr" target="_blank">read more</a></p> http://www.uelectronics.info/two-algorithms-avr#comments ATMEL AVR AES cipher CRC Crypting Rijndael Sat, 12 Sep 2009 08:01:48 +0000 admin 835 at http://www.uelectronics.info AVRAES http://www.uelectronics.info/avraes <p>The AES block cipher on AVR controllers</p> <p><a href="http://www.uelectronics.info/avraes" target="_blank">read more</a></p> ATMEL AVR AES AVR cipher crypt Sun, 07 Dec 2008 13:49:21 +0000 admin 490 at http://www.uelectronics.info